Terug

Hoe lang ziektevervanging voordat daar een vergoeding (zoals een toelage) tegenover staat?

Christe

Als je je leidinggevende vervangt i.v.m. ziekte hoe lang mag/moet je dat doen voordat daar een vergoeding (zoals een toelage) tegenover staat. (cao bve)


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Hierbij de de artikelen zoals opgenomen in de CAO BVE, als antwoord op uw vraag. 

 

Waarneming hogere functie

Artikel I-46.

Voor de reeds aan de instelling verbonden werknemer die bij wijze van waarneming wordt belast met de volledige vervanging van een tijdelijk afwezige werknemer voor wie een hogere maximumschaal geldt en die gedurende meer dan 30 aaneengesloten kalenderdagen anders dan wegens vakantieverlof verhinderd is de werkzaamheden voortvloeiende uit zijn functie te verrichten, wordt met ingang van de 31e dag van de vervanging en zolang hij met de volledige vervanging is belast, een salaris vastgesteld alsof hij in die functie was benoemd.

Artikel I-47.

Na beëindiging van de volledige vervanging bedoeld in artikel I-46 wordt het salaris van de werknemer die met de vervanging was belast, vastgesteld op het bedrag dat behoort bij het salarisnummer en de schaal die voor hem zouden hebben gegolden indien de vervanging niet zou hebben plaatsgevonden.

Artikel I-48.

Het bepaalde in de artikelen I-46 en I-47 is niet van toepassing ten aanzien van de werknemer voor wie vervanging van de afwezige werknemer tot de functie behoort.